Drodzy Uczniowie❤

Prawo w demokracji nie może być narzucone siłą. Prawo to coś, co obywatele mogą współkształtować. Statut szkoły to akt prawny, uchwalany wprawdzie przez radę pedagogiczną, ale to nie oznacza, że uczennice i uczniowie są pozbawione wpływu na stanowienie tego prawa. Każdy przecież ma prawo do składania wniosków i petycji,

Konstytucja nie przewiduje wyłączeń.

Taki wniosek może być poprzedzony naradami, przeprowadzeniem debaty czy wewnętrznymi konsultacjami wśród grona uczniowskiego .Wniosek może dotyczyć nie tylko zmian w statucie.

Może dotyczyć!!!Zmiany wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu, organizacji warsztatów antydyskryminacyjnych czy antyprzemocowych dla dzieci grona pedagogicznego.Z miany długości przerw. Likwidacji dzwonków. Zmiany wewnątrzszkolnego systemu oceniania, usunięcia absurdalnych wytycznych dotyczących stroju na lekcje wychowania fizycznego.

Jak napisać taki wniosek, petycję, skargę?

Teoretycznie powinien umieć w tym pomóc rodzic czy nauczyciel, bo to zwykła, prosta obywatelska sprawa. Z taką umiejętnością powinien kończyć szkołę każdy człowiek żyjący w kraju demokratycznym. Rzeczywistość jest inna. Często nawet rodzice nie wiedzą, że mogą wnioskować, a w polskiej szkole wciąż coś się po cichu i w pokorze załatwia z pozycji petenta. Przeniesienie do innej klasy, szansę na poprawianie oceny, zwolnienie z lekcji, nierzadko dziękując kwiatami lub czekoladkami.

Z drugiej strony, dyrektorzy i dyrektorki często nie wiedzą, że mają obowiązek wnikliwie rozpatrzyć taki wniosek i udzielić pisemnej, uargumentowanej odpowiedzi w ciągu miesiąca. Podobnym narzędziem są skargi. Dziecko w demokratycznym państwie prawa ma prawo do złożenia skargi nawet na swojego nauczyciela, jeżeli uważa, że zostało potraktowane w krzywdzący sposób, a dyrektor musi uszanować te uprawnienia oraz wypełnić swoje obowiązki, do których należy nadzór pedagogiczny i egzekwowanie respektowania przez grono pedagogiczne artykułu 5 Prawa Oświatowego. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia (Art. 5 Prawa Oświatowego).

Jeśli nauczyciel wypowiada się w sposób homofobiczny, rasistowski, dyskryminujący, jeśli upokarza ucznia za ubiór, wyniki, wypowiedź, traktuje w poniżający sposób, nie wpuszcza do klasy za spóźnienie, nie wypuszcza z klasy na przerwę za spóźnienie, czy traktuje w sposób, który budzi u Was strach, poczucie niesprawiedliwości, to wszystko może stać się podstawą do złożenia skargi do dyrektora i do kuratorium oświaty.

Chroni Was prawo.