• SKŁADKA ZDROWOTNA NIE POMNIEJSZA ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY
 • ZMIANA WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ ULGI PODATKOWEJ Z 43,76ZŁ NA 425,00ZŁ (5100,00 ZŁ ROCZNIE)
 • ZWIĘKSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU Z 8000,00ZŁ NA 30 000,00ZŁ
  • KWOTA WOLNA NIE MALEJE WRAZ ZE WZROSTEM DOCHODÓW (PRZYSŁUGUJE W KAŻDYM PROGU PODATKOWYM)
 • ZMIANA DRUGIEGO PROGU PODATKOWEGO
  • PODSTAWA OPODATKOWANIA DO 120 000,00ZŁ – 17% PODATKU MINUS KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK 5100,00ZŁ
  • PODSTAWA OPODATKOWANIA PONAD 120 000,00ZŁ – 32% NADWYŻKI PONAD 120000,00ZŁ
 • NOWOŚĆ! ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ – STOSOWANA AUTOMATYCZNIE DLA PRZYCHODÓW MIESIĘCZNYCH PRACOWNIKA OD 5701,00ZŁ BRUTTO DO 11 141,00 ZŁ BRUTTO (ROCZNIE OD 68 412,00 ZŁ DO 133 692,00 ZŁ). DOTYCZY TYLKO UMÓW O PRACĘ.
 • JEŚLI PRZEWIDUJEMY, ŻE NASZE PRZYCHODY W ROKU PODATKOWYM PRZEKROCZĄ PRÓG133 692,00 ZŁ MOŻEMY ZŁOŻYĆ PRACODAWCY WNIOSEK O REZYGNACJI Z ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ (MIESIĘCZNIE ZAPŁACIMY WYŻSZY PODATEK, ALE W ROZLICZENIU ROCZNYM NIE BĘDZIEMY ZWRACAĆ WYSOKIEJ NIEDOPŁATY PODATKU DO URZĘDU SKARBOWEGO W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA LIMITU ROCZNYCH PRZYCHODÓW)
 • NOWE ZWOLNIENIA PODATKOWE:
  • DLA PODATNIKÓW PRZENOSZĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM RP –DO 85 528,00ZŁ ROCZNIE
  • DLA RODZIN WIELODZIETNYCH (4 DZIECI I WIĘCEJ DO 18 ROKU ŻYCIA I DO 25. ROKU ŻYCIA, JEŚLI NADAL SIĘ UCZĄ LUB STUDIUJĄ I NIE OSIĄGAJĄ DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W USTAWIE NP. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ, ZLECENIE,DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) – PRZYCHÓD DO 85 528,00ZŁ DLA KAŻDEGORODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO, ITP.) ZWOLNIONY Z PODATKU (WARUNEK: PRACOWNIK SKŁADA WNIOSEK SWOJEMU PRACODAWCY (PRACOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ ZA INFORMACJE ZAWARTE WE WNIOSKU, OD DATY ZŁOŻENIA WNIOSKU ZALICZKI NA PODATEK NIE SĄ POBIERANE, JEŻELI PRACOWNIK NIE ZŁOŻY WNIOSKU PRACODAWCY BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA W ROZLICZENIU ROCZNYM)
  • DLA OSÓB W WIEKU 60 LAT KOBIETY I 65 LAT MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY NABYLI UPRAWNIENIA DO EMERYTURY LUB RENTY RODZINNEJ, ALE NIE POBIERAJĄ TYCH ŚWIADCZEŃ I NADAL PRACUJĄ – PRZYCHÓD DO 85 528,00ZŁ ZWOLNIONY Z PODATKU (WARUNEK: PRACOWNIK SKŁADA PRACODAWCY WNIOSEK, W KTÓRYM POTWIERDZA NABYCIE UPRAWNIEŃ LUB NIE SKŁDA WNIOSKU I KORZYSTA ZE ZWOLNIENIA W ROZLICZENIU ROCZNYM)
 • SAMOCHÓD SŁUŻBOWY – ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA UŻYTKOWANIA DO CELÓW PRYWATNYCH – UŻYTKOWANIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ SAMOCHODÓW OMOCY SILNIKA DO 60 KW BĘDZIE PROWADZIŁO DO ROZPOZNANIA PRZYCHODU W KWOCIE 250,00ZŁ MIESIĘCZNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH SAMOCHODÓW PRZYCHÓD BĘDZIE WYNOSIŁ 400,00ZŁ MIESIĘCZNIE.
 • NIELEGALNE ZATRUDNIENIE LUB NIEUJAWNIANIE CZĘŚCI PRZYCHODÓW PRACOWNIKA ORGANOM (TJ. WYPŁATA POZA LISTĄ PŁAC) – PRACOWNIK NIE BĘDZIE PONOSIŁ OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z TYCH OKOLICZNOŚCI. KONSEKWENCJE, W TAKIEJ SYTUACJI ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO BĘDĄ OBCIĄŻAŁY WYŁĄCZNIE PRACODAWCĘ. ANALOGICZNIE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA LUB ZANIŻENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRACOWNIKÓW, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ORAZ NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE) NALEŻNE OD WYNAGRODZENIA NIELEGALNIE ZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA ORAZ WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO „POD STOŁEM” BĘDĄ W CAŁOŚCI FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ (TJ. PRACODAWCA SFINANSUJE SKŁADKI W CZĘŚCI NALEŻNEJ ZARÓWNO OD NIEGO, JAK I OD PRACOWNIKA). WYNAGRODZENIE TO ANI ZAPŁACONE OD NIEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA NIE BĘDĄ STANOWIŁY KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU. PRACODAWCY ZOSTANIE PONADTO PRZYPISANY DODATKOWO PRZYCHÓD ODPOWIADAJĄCY KWOCIE WYNAGRODZENIA NIELEGALNIE ZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA.
 • ➢ ZMIANA OPODATKOWANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH POLSKI ŁAD SPRAWI JEDNAK, ŻE COMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE NETTO Z TYTUŁU TAKICH UMÓW BĘDZIE CO DO ZASADY NIŻSZE NIŻ DOTYCHCZAS, ZAŚ ZWROT PODATKU NA KONIEC ROKU – WYŻSZY. ABY UNIKNĄĆ TEJ NIEDOGODNOŚCI MOŻNA ZŁOŻYĆ PISEMNY WNIOSEK – NA PODSTAWIE NOWEGO ART. 41 UST. 1C LUB ART. 35 UST. 6B USTAWY O PIT – DO ZLECENIODAWCY LUB POWIERZAJĄCEGO DZIEŁO O NIEPOBIERANIE ZALICZEK NA PODATEK. NIESTETY, TAKĄ MOŻLIWOŚĆ MAJĄ TYLKO NIELICZNI. PO PIERWSZE, ŁĄCZNE ROCZNE DOCHODY PODATNIKA (TE JUŻ OSIĄGNIĘTE JAK I DOPIERO SPODZIEWANE) NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ KWOTY 30 TYS. ZŁ. PO DRUGIE, Z TEJ MOŻLIWOŚCI NIE SKORZYSTAJĄ PODATNICY, KTÓRZY OSIĄGAJĄ TEŻ INNE DOCHODY WYPŁACANE Z UWZGLĘDNIENIEM KWOTY WOLNEJ (NP. Z PRACY W INNEJ FIRMIE LUB Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).